Make a blog

closewindow05i

2 years ago

u039cu03b1u03b8u03aeu03bcu03b1u03c4u03b1 u03b3u03b5u03c1u03bcu03b1u03bdu03b9u03bau03ceu03bd online

 

u039f u03bau03ccu03c3u03bcu03bfu03c2 u03bcu03b1u03c2 u03adu03c7u03b5u03b9 u03b1u03bbu03bbu03acu03beu03b5u03b9: u03c4u03bf u03b9u03bdu03c4u03b5u03c1u03bdu03adu03c4 u03bau03b1u03b9 u03bfu03b9 u03c5u03c0u03bfu03bbu03bfu03b3u03b9u03c3u03c4u03adu03c2 u03adu03c7u03bfu03c5u03bd u03bcu03c0u03b5u03b9 u03b3u03b9u03b1 u03c4u03b1 u03bau03b1u03bbu03ac u03c3u03c4u03b7 u03b6u03c9u03ae u03bcu03b1u03c2. u039cu03b5 u03c4u03b1 u03bcu03b1u03b8u03aeu03bcu03b1u03c4u03b1 u03b3u03b5u03c1u03bcu03b1u03bdu03b9u03bau03ceu03bd online u03c4u03bfu03c5 u03c0u03c1u03bfu03b3u03c1u03acu03bcu03bcu03b1u03c4u03bfu03c2 u0393u03b5u03c1u03bcu03b1u03bdu03b9u03bau03ac u0395u03beu03c0u03c1u03adu03c2 u03bau03b1u03b9 u03c4u03b9u03c2 u03b1u03c3u03bau03aeu03c3u03b5u03b9u03c2 u03b7 u03b5u03beu03acu03c3u03bau03b7u03c3u03b7 u03c4u03c9u03bd u0393u03b5u03c1u03bcu03b1u03bdu03b9u03bau03ceu03bd u03c3u03c4u03bf u03b4u03b9u03b1u03b4u03afu03bau03c4u03c5u03bf u03b8u03b1 u03c3u03b1u03c2 u03b1u03c1u03adu03c3u03b5u03b9 u2013 u03b1u03c5u03c4u03cc u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03c3u03afu03b3u03bfu03c5u03c1u03bf. In the event people fancy to be taught new info on try u03b9u03b4u03b9u03b1u03afu03c4u03b5u03c1u03b1 u03bcu03b1u03b8u03b7u03bcu03b1u03c4u03b1 u03b3u03b5u03c1u03bcu03b1u03bdu03b9u03bau03c9u03bd, there are lots of databases people could investigate. Visit u03bcu03b1u03b8u03b7u03bcu03b1u03c4u03b1 u03b3u03b5u03c1u03bcu03b1u03bdu03b9u03bau03c9u03bd u03c0u03c4u03c5u03c7u03b9u03bf to learn the purpose of it. u039cu03b5 u03c0u03bfu03b9u03bau03afu03bbu03bfu03c5u03c2 u03c4u03c1u03ccu03c0u03bfu03c5u03c2 u03bcu03c0u03bfu03c1u03b5u03afu03c4u03b5 u03bdu03b1 u03b5u03beu03b1u03c3u03bau03aeu03c3u03b5u03c4u03b5 u03c4u03b9u03c2 u03b3u03bbu03c9u03c3u03c3u03b9u03bau03adu03c2 u03c3u03b1u03c2 u03b9u03bau03b1u03bdu03ccu03c4u03b7u03c4u03b5u03c2, u03ccu03c0u03bfu03c5 u03bau03b1u03b9 u03ccu03c0u03bfu03c4u03b5 u03b8u03adu03bbu03b5u03c4u03b5!
u0391u03c0u03cc u03c4u03bf u0391 u03adu03c9u03c2 u03c4u03bf u0396 u03c5u03c0u03acu03c1u03c7u03b5u03b9 u03b4u03b9u03b4u03b1u03bau03c4u03b9u03bau03cc u03c5u03bbu03b9u03bau03cc u03c3u03c4u03b1 u03bcu03b1u03b8u03aeu03bcu03b1u03c4u03b1 u03b3u03b5u03c1u03bcu03b1u03bdu03b9u03bau03ceu03bd on the internet u03b3u03b9u03b1 u03c4u03b7u03bd u03b5u03beu03acu03c3u03bau03b7u03c3u03b7 u03c4u03c9u03bd u0393u03b5u03c1u03bcu03b1u03bdu03b9u03bau03ceu03bd u03c3u03b1u03c2: u03b1u03bau03bfu03cdu03c3u03c4u03b5, u03b4u03b9u03b1u03b2u03acu03c3u03c4u03b5, u03b3u03c1u03acu03c8u03c4u03b5 u0393u03b5u03c1u03bcu03b1u03bdu03b9u03bau03ac, u03bcu03acu03b8u03b5u03c4u03b5 u03bdu03adu03bf u03bbu03b5u03beu03b9u03bbu03ccu03b3u03b9u03bf u03bau03b1u03b9 u03b5u03beu03b1u03c3u03bau03b7u03b8u03b5u03afu03c4u03b5 u03c3u03c4u03b7 u03b3u03c1u03b1u03bcu03bcu03b1u03c4u03b9u03bau03ae.
u03a0u03bfu03b9u03b1 u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03c4u03b1 u03bfu03c6u03adu03bbu03b7 u03b1u03c0u03cc u03c4u03b1 u03bcu03b1u03b8u03aeu03bcu03b1u03c4u03b1 u03b3u03b5u03c1u03bcu03b1u03bdu03b9u03bau03ceu03bd on-line u03c4u03bfu03c5 u03c0u03c1u03bfu03b3u03c1u03acu03bcu03bcu03b1u03c4u03bfu03c2 u0393u03b5u03c1u03bcu03b1u03bdu03b9u03bau03ac u0395u03beu03c0u03c1u03adu03c2
u0395u03b9u03b4u03b9u03bau03bfu03af u03c5u03c0u03bfu03c3u03c4u03b7u03c1u03afu03b6u03bfu03c5u03bd u03ccu03c4u03b9 u03c4u03b1 u03bcu03b1u03b8u03aeu03bcu03b1u03c4u03b1 u03b3u03b5u03c1u03bcu03b1u03bdu03b9u03bau03ceu03bd online u03c0u03adu03c1u03b1 u03b1u03c0u03cc u03c4u03b1 u03c0u03c1u03bfu03c6u03b1u03bdu03ae (u03b9u03bau03b1u03bdu03ccu03c4u03b7u03c4u03b1 u03b5u03c0u03b9u03bau03bfu03b9u03bdu03c9u03bdu03afu03b1u03c2 u03bcu03b5 u03beu03adu03bdu03bfu03c5u03c2,